Telefon: +48 668141111

Wiceprezes

Wiceprezes Fundacji Tarcza – dr Elżbieta Gargas- Michalik

 

Elżbieta Gragas-MichalikElżbieta Gargas Michalik – doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Absolwentka Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkole Biznesu – NLU
w Nowym Sączu. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej.

OBECNIE :

– od 2011 roku jest wiceprezesem Zarządu Fundacji Tarcza,
– od 2011 roku w ramach fundacji i współpracując z innymi instytucjami prowadzi badania naukowe oraz sporządza analizy i opracowania dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałania przemocy a od 2015 r. również w zakresie bezpieczeństwa społecznego
– od 2011 roku wykonuje opracowania/analizy/ badania  dla wymiaru sprawiedliwości z obszaru  bezpieczeństwa i higieny pracy,
– od 2015 roku wykonuje opracowania/analizy/badania dla wymiaru sprawiedliwości z obszaru strukturalne fundusze europejskie-projekty innowacyjne.

PUBLIKACJE:

1. Gargas-Michalik E., Bodziony W. : „Przełam blokady…ratuj rodzinę” tom I, Poligrafia Wydawnictwa BIBLIOS, maj 2010.

2. Gargas-Michalik E., Bodziony W. : „Przełam blokady…ratuj rodzinę” tom II, Poligrafia Wydawnictwa BIBLIOS, 2010.

3. Gargas-Michalik E., Bodziony W., Frączek T., Wilk E., „Narzędzie badające efektywność zmian formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania (metodą PEST)”, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2012.

4. Gargas-Michalik E., Bodziony W., Poręba M., Burzyński T., Cygnar E., Cygnar M., Florczyk M., Franczak-Bodziony R., Gąsiorowska L., Górka Z., Kamieńska I., Kot J., Kotlarz M., Kruczek D., Lechowicz B., Ledniowski K., Leśniowski T. Misiołek A., Mółka M., Szczecina J., „Procedury, aktywizacja lokalnej społeczności i współpraca z NGO”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015.

5. Gargas-Michalik E., Bodziony W., Poręba M., Burzyński T., Cygnar E., Cygnar M., Florczyk M., Franczak-Bodziony R., Gąsiorowska L., Górka Z., Kamieńska I., Kot J., Kotlarz M., Kruczek D., Lechowicz B., Ledniowski K., Leśniowski T., Misiołek A., Mółka M., Szczecina J., „Jak prowadzić szkołę?” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015.

6. Gargas-Michalik E., Bodziony W., Poręba M., Kruczek D., Wójcik M., Narzędzia badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych – edukacji podstawowej – na formę ich kontraktowania. W skład tego opracowania wchodzą:

– NESpOEfPS v.1.0 Narzędzie do oceny efektywności ekonomicznej i społecznej przekazania szkoły. Instrukcja użytkownika.

– Kalkulator – narzędzie oceny ekonomicznej (NOE).

– Kalkulator – narzędzie oceny społecznej (NOSp).

– Instrukcja przeprowadzenia ankiety elektronicznej dla kwestionariuszy.

– Kwestionariusz ankiety dla członków Rady Gminy/Miasta.

– Kwestionariusz ankiety dla lokalnej społeczności.

Produkt finalny, w tym narzędzie pomiaru efektywności społecznej i ekonomicznej zmiany formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie, został uznany w 2015r. przez Instytucje Wdrażającą EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Krajową Sieć Tematyczną w obszarze Dobre rządzenie KIW za pozytywnie zwalidowany.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015.

REALIZOWANE PROJEKTY:

Projekty Unii Europejskiej realizowane przez Fundacje Tarcza w Nowym Sączu:

1 . „PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.4.2_8_2011 pt. „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

ORGANIZACJA KONFERENCJI:

1. „PRZEŁAM BLOKADY RATUJ RODZINĘ”, w dniach 24- 26 maja 2010 roku w Gródku nad Dunajcem odbyła się konferencja dotycząca przemocy w rodzinie.

2. Panel dyskusyjny- w dniu 20 marca 2013r. w Senacie RP ul. Wiejska 6 Warszawa, panel dyskusyjny w projekcie “PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”.

3. Konferencja ogólnopolska „Transfer wiedzy” w Opocznie, 6-7 grudnia 2014r. , projekt “PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”.

4. Konferencja ogólnopolska naukowa w Krakowie, 6-8 września 2015r. pt. „Innowacja w edukacji jako model kontraktowania szkół podstawowych zagrożonych likwidacją”.

INNE:

Gargas-Michalik E., Bodziony. W :”Standard prowadzenia szkół przez organizacje pozarządowe.Doświadczenia w prowadzeniu szkół przez organizację pozarządową, korzyści i bariery”.

W latach 2012 -2015 wchodziła w skład Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powołanej na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

Pomoc merytoryczna w przygotowaniu publikacji naukowej: „ INNOWACJA W EDUKACJI JAKO MODEL KONTRAKTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZAGROŻONYCH LIKWIDACJĄ”, wyd. Instytut Turystyki Sp. Z O.O. w Krakowie, Kraków 2015r.

PASJE:

filozofia, psychologia, malarstwo

GALERIA PRAC:

Wiceprezes 26/10/2015