Telefon: +48 668141111

Innowacja w edukacji jako model kontraktowania szkół podstawowych zagrożonych likwidacją

Fot. Fundacja Tarcza-konferencja Kraków

Fot. Fundacja Tarcza-konferencja Kraków

W dniach 6-8 września 2015r. w Krakowie odbyła się organizowania przez Fundację Tarcza i Instytut Turystyki Sp. z o.o. konferencja naukowa pt. „Innowacja w edukacji jako model kontraktowania szkół podstawowych zagrożonych likwidacją”. Konferencja była realizowana w ramach projektu pn. „PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”, numer proj. POKL.05.04.02-00-D68/11-00. Trzy konferencyjne dni obfitowały w bogaty program merytoryczny z udziałem wielu znamienitych ekspertów oraz praktyków z zakresu: narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną, kontraktowania usług, zarządzania, strategii, dotacji, prawa pracy. Największą wartością konferencji byli jej wszyscy uczestnicy, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, kierownictwa kuratoriów, burmistrzowie, wójtowie, władze organizacji pozarządowych prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół przejętych przez organizacje pozarządowe, adwokaci, radcy prawni, psychologowie, przedstawiciele mediów i eksperci od pozyskiwania środków zewnętrznych.

Eksperci odnosząc się do własnych doświadczeń, omawiając zagadnienia starali się wyczerpująco i obszernie odpowiadać na pytania. Działania na rzecz promocji przekształceń małych szkół przedstawił dr hab. Andrzej Misiołek z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP. Bardzo duże zainteresowanie uczestników wzbudziło wystąpienie pani Beaty Pawłowskiej, radcy ministra edukacji. W wystąpieniu tym pani radca m.in. argumentowała dlaczego małe szkoły są ważne, mówiła o zaletach wprowadzenia art.5 ust.5 g ustawy o systemie oświaty oraz nadzorze pedagogicznym. Pan dr Marcin Poręba omówił ” Narzędzia badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych – edukacji podstawowej – na formę ich kontraktowania”. Duże zainteresowanie i emocje, zwłaszcza grona organizacji pozarządowych, wzbudził przedstawiony przez mec. Lucynę Gąsiorowską temat ” Dotacje oświatowe – udzielanie, rozliczanie i kontrola ich wykorzystania w praktyce placówek oświatowych przejętych przez organizacje pozarządowe oraz postulaty de lege ferenda”. Pani Iwona Kamieńska w swoim wystąpienie omawiała psychospołeczne determinanty procesu kontraktowania zadań z zakresu edukacji podstawowej na rzecz trzeciego sektora. Przedstawiła przyczyny sukcesów i porażek realizacji procesu uspołeczniania. Szkoła jako jednostka sektora finansów publicznych był tematem wystąpienia pana Janusza Kota, który odniósł się również do edukacyjnej wartości dodanej. Bardzo ożywiona dyskusja wystąpiła pomiędzy kuratorami, a wójtem gminy Hanna panią Grażyną Kowalik, który przedstawiła swoją koncepcje przekazania wszystkich szkół w gminie Hanna do organizacji pozarządowych i to szczegóły tego procesu, wzbudziły największe emocje. Koncepcja ta różniła się w sposób istotny z modelem opracowanym w ramach projektu numer POKL.05.04.02-00-D68/11-00, nie mniej jednak warto było poznać również inne rozwiązania wprowadzane przez samorządy, w tym samorząd gminy Hanna. W kuluarach bardzo obleganymi byli m.in. dr Tomasz Kozłowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Tadeusz Mędzelowski – politolog, dziennikarz i badacz obyczajów.

Spotkanie stanowiło okazję nie tylko do przedstawienia wyników projektu ale również do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji. Zawarto porozumienia, których celem jest m.in. wspieranie lokalnych społeczności z  obszarów wiejskich oraz ich rozwój.

Najmłodszym „uczestnikiem” konferencji była kilkumiesięczna Basia, która przyjechała  ze swoimi rodzicami  państwem Bogdanem i Joanną Moroń z Sitnicy. Basia przyglądała się z wielkim zainteresowaniem otaczającym ją ludziom, a swoją obecnością w kuluarach studziła emocje i powodowała uśmiech na twarzy uczestników konferencji ścierających się w swoich poglądach.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny  udział w konferencji. Zaszczytem i radością było to, że przyjechaliście i byliście w tak licznym gronie. Dziękujemy wszystkim  nie tylko za życzliwe opinie ale również  za wszelkie uwagi do konferencji. Dziękujemy za szczerą i konstruktywną krytykę.

                                                                                                                            W imieniu fundacji Tarcza oraz organizatorów

                                                                                                                                                          Witold Bodziony