Telefon: +48 668141111

Prezes

  1. Prezes Fundacji Tarcza – dr inż. Witold Bodziony
dr inż. Witold Bodziony

dr inż. Witold Bodziony

dr inż. Witold Bodziony (inspektor Policji w stanie spoczynku). W 1986 roku ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu, a w 1990 roku studia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W 2004 roku ukończył Akademię Pedagogiczną w Krakowie, a w 2010 roku studia podyplomowe Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Posiada tytuł auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej. Doktor w dziedzinie nauk społecznych, specjalność: zarządzanie instytucjami publicznymi. Ukończył szkolenie specjalistyczne w Departamencie Skarbu USA w zakresie zwalczania terroryzmu. Posiada uprawnienia i tytuł skoczka spadochronowego wojsk powietrzno- desantowych. Posiada przeszkolenie w zakresie samodzielnego kierowania pracami inżynieryjnymi przy użyciu bojowych środków minerskich. Pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutony i kompanii w jednostkach wojskowych. Po wstąpieniu do Policji w 1992 roku, pełnił służbę na wielu stanowiskach, a od 28 marca 2006 roku do 21 kwietnia 2011 roku, służył jako Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. W latach 2011-2012 był wykładowcą w ramach projektu „Psychologia Sądowa – wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, realizowany przez Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2012 -2015 wchodził w skład Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powołanej na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Ma dwoje dzieci.

Stanislaw_Bodziony
Witold Bodziony jest synem Stanisława Bodziony (zmarł: 14.05.2014r.)- byłego mistrza produkcji w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu i byłego członka Rady Fundacji Tarcza w Nowym Sączu. Witold Bodziony jest prawnukiem Józefa Obruśnika (ze strony babci Zofii Bodziony zd. Obruśnik), ur.15.03.1896 r. byłego żołnierza Legionów. Józef Obruśnik walczył w trakcie I Wojny Światowej oraz w trakcie wojny polsko bolszewickiej 1919-1921, odznaczony Krzyżem Walecznych. J. Obruśnik  został zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Mauthausen w dniu 15.08.1940 roku.

Józef Obruśnik

J.Szlaszyński-Przerośl.Dzieje miasta i gminy.Przerośl 2009(fot.repr.)

OBECNIE :

1. Od 2011 roku jest prezesem Zarządu Fundacji Tarcza.
2. Od 2011 roku w ramach fundacji i współpracując z innymi instytucjami prowadzi badania oraz sporządza analizy i opracowania dot.bezpieczeństwa państwa i obywateli.
3. Od 2011 roku wykonuje opracowania/analizy/ badania  dla wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania z obszaru  bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii, m.in. specjalizacja:
– bezpieczeństwo w parkach linowych/rozrywki według norm i regulacji,
– bezpieczeństwo posługiwania się technikami wysokościowo alpinistycznymi na torach linowych w parkach linowych/rozrywki,
– zarządzanie placem zabaw/linowym, zapewniające bezpieczeństwo użytkowników,
– prace wysokościowe
– zarządzaniem bezpieczeństwem.
4. Od 2015 roku wykonuje opracowania/analizy/badania dla wymiaru sprawiedliwości z obszaru strukturalne fundusze europejskie-projekty innowacyjne.
5. Od 2013 roku uczestniczy w komisjach oceniających oferty na finansowanie realizacji zadań  publicznych z zakresu pomocy społecznej.
6. Od 2015 roku w jednostkach samorządu terytorialnego  i organizacjach pozarządowych na terenie całego kraju, prowadzi szkolenia z obszarów zarządzania strategicznego, zarządzania instytucjami publicznymi i  projektów realizowanych w ramach programów rządowych.
7. Od 2016 roku współpracuje z zagranicznym partnerem handlowych.
8. Od 2017 roku nauczyciel akademicki.
9. Od 2021 roku Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

REDAKCJA PUBLIKACJI NAUKOWEJ:

W miesiącu wrześniu 2015r. została wydana pod redakcją Witolda Bodziony  publikacja pokonferencyjna pt. „ INNOWACJA W EDUKACJI JAKO MODEL KONTRAKTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZAGROŻONYCH LIKWIDACJĄ”, wyd. Instytut Turystyki Sp. Z O.O. w Krakowie, Kraków 2015r. Skład komitetu naukowego swoim udziałem zaszczycili:  prof. n. dr hab. Andrzej Misiołek, prof. n. dr hab. inż. Mariusz Cygnar, dr Marcin Poręba i dr Tadeusz Burzyński.

Autorami opracowań, którzy podzielili się swoją wiedzą ekspercką byli:

– pani Renata Franczak-Bodziony – radca prawny,
– pani Lucyna Gąsiorowska– radca prawny,
– pani Iwona Kamieńska – dziennikarka, ekspert fundacji Tarcza,
– pan Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
– pan Krzysztof Ledniowski – adwokat,
– pan Tomasz Leśniowski – Członek Stowarzyszenia Project Management Polska, Członek Zarząd Stowarzyszenia IPMA Polska
– pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty,
– pan Marcin Poręba – ekspert fundacji Tarcza,
– pani Grażyna Kowalik – Wójt Gminy Hanna,
– pan Witold Bodziony – prezes fundacji Tarcza.

Recenzenci:

– prof.n. dr hab. Jan Misztal,
– dr Aleksander Wolski.

Pomoc merytoryczną w opracowaniu publikacji udzielili:

dr Elżbieta Gargas-Michalik,
dr Tomasz Kozłowski,
– dr Tadeusz Mędzelowski

PUBLIKACJE:

1. Bodziony W., Gargas-Michalik E. : „Przełam blokady…ratuj rodzinę” tom I, Poligrafia Wydawnictwa BIBLIOS, maj 2010.

2. Bodziony W., Gargas-Michalik E. : „Przełam blokady…ratuj rodzinę” tom II, Poligrafia Wydawnictwa BIBLIOS, 2010.

3. Bodziony W., Gargas-Michalik E., Frączek T., Wilk E., „Narzędzie badające efektywność zmian formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania (metodą PEST)”, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2012.

4. Bodziony W.,Gargas-Michalik E., Poręba M., Szczecina J., „Opracowanie oceny strategicznej zawierającej ocenę operacyjną, ocenę korzyści biznesowych, ocenę ryzyka i ocenę finansową outsourcingu”.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2014.

5. Bodziony W.,Gargas-Michalik E., Kamieńska I., Misiołek A., Misiołek K., Florczyk M.: ”Opracowanie procedur wdrażania i testowania metodologii kontraktowania usług edukacyjnych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2014.

 6.Gargas-Michalik E., Bodziony W.,  Kamieńska i., Kotlarz M., Wawszczak M., Poręba M., :”Opracowanie metod badania skuteczności wprowadzonego modelu do testowania poprzez metody aktywne dla poszczególnych grup interesariuszy”.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2014.

7. Bodziony W., Poręba M.,  Burzyński T., Cygnar E., Cygnar M., Florczyk M., Franczak-Bodziony R., Gargas-Michalik E., Gąsiorowska L., Górka Z., Kamieńska I., Kot J., Kotlarz M., Kruczek D., Lechowicz B., Ledniowski K., Leśniowski T. Misiołek A., Mółka M., Szczecina J.,  „Procedury, aktywizacja lokalnej społeczności i współpraca z NGO”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015.

8. Bodziony W., Poręba M.,  Burzyński T.,  Cygnar E., Cygnar M., Florczyk M., Franczak-Bodziony R.,Gargas-Michalik E., Gąsiorowska L., Górka Z., Kamieńska I., Kot J., Kotlarz M., Kruczek D., Lechowicz B., Ledniowski K., Leśniowski T., Misiołek A., Mółka M., Szczecina J., „Jak prowadzić szkołę?” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015.

9. Bodziony W., Poręba M., Gargas-Michalik E., Kruczek D., Wójcik M.,   „Narzędzia badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji  usług społecznych – edukacji podstawowej – na formę ich kontraktowania”.  W skład tego opracowania wchodzą:

– NESpOEfPS v.1.0 Narzędzie do oceny efektywności ekonomicznej i społecznej przekazania szkoły. Instrukcja użytkownika.

Kalkulator – narzędzie oceny ekonomicznej (NOE).

Kalkulator – narzędzie oceny społecznej (NOSp).

Instrukcja przeprowadzenia ankiety elektronicznej dla kwestionariuszy.

Kwestionariusz ankiety dla członków Rady Gminy/Miasta.

Kwestionariusz ankiety dla lokalnej społeczności.

Produkt finalny, w tym narzędzie pomiaru efektywności społecznej i ekonomicznej zmiany formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie, został uznany w 2015r.  przez Instytucje Wdrażającą EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  i Krajową Sieć Tematyczną w obszarze Dobre rządzenie KIW za pozytywnie zwalidowany.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Fundacja Tarcza Nowy Sącz 2015.

10. Bodziony W., Poręba M., Muzoł M. Leśniowski T., Ledniowski K., Kot J., Kamieńska I., Gąsiorowska L., Franczak-Bodziony R.: „ INNOWACJA W EDUKACJI JAKO MODEL KONTRAKTOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZAGROŻONYCH LIKWIDACJĄ”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, wyd. Instytut Turystyki Sp. Z O.O. w Krakowie, Kraków 2015r.

11. Bodziony W. „Programy prewencyjne minimalizujące ryzyko samobójstw wśród młodzieży”(w: Edukacja w bezpieczeństwie i obronności”) PWSZ KALISZ 2019.

12. Rozdział w monografii, Bodziony pt. „Język ciała”, X tom serii „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, cz. II”. Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 2020.

13. Artykuł, Bodziony W. „UZUPEŁNIENIE LUKI W ŁAŃCUCHU DOWODÓW – EKSPERYMENT PROCESOWY”, Czasopismo Journal of Engineering, Energy and Informatics, Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2021.

PROJEKTY:

1 . Współtwórca projektu: „PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.4.2_8_2011 pt. „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

ORGANIZACJA KONFERENCJI:

1. „Debata nt. nietrzeźwych kierujących”, 27-28 czerwca 2006 roku w Gródku nad Dunajcem odbyła konferencja dotycząca sprawców drogowych przestępstw.

2. „PRZEŁAM BLOKADY RATUJ RODZINĘ”, w dniach 24- 26 maja 2010 roku w Gródku nad Dunajcem odbyła się konferencja dotycząca przemocy w rodzinie.

3. Panel dyskusyjny- w dniu 20 marca 2013r. w Senacie RP ul. Wiejska 6 Warszawa, panel dyskusyjny w projekcie “PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”.

4. Konferencja ogólnopolska „Transfer wiedzy”  w Opocznie, 6-7 grudnia 2014r. ,  projekt  “PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”.

5. Konferencja ogólnopolska naukowa w Krakowie, 6-8 września 2015r.   pt. „Innowacja w edukacji jako model kontraktowania szkół podstawowych zagrożonych likwidacją”.

INNE:

W latach 2012 – 2015 z ramienia Fundacji Tarcza członek (ocenianie jakości realizacji projektów innowacyjnych testujących) Krajowej Sieci Tematycznej „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powołanej na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

W dniu 5 czerwca 2013r. w Warszawie wystąpienie na seminarium “Standardy w III sektorze szansą na profesjonalizację organizacji pozarządowych”. Seminarium organizowane było w ramach projektu ProNGO – standardy III sektora realizowanego przez Sieć SPLOT we współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Centrum PISOP z Leszna/Poznania oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gargas-Michalik E., Bodziony. W :”Standard prowadzenia szkół przez organizacje pozarządowe.Doświadczenia w prowadzeniu szkół przez organizację pozarządową, korzyści i bariery”.

W dniu 26 czerwca 2014r.  wystąpienie na konferencji z udziałem  pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej Minister Edukacji Narodowej na temat  projektu ” PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego    modelu   kontraktowania  przez  gminy usług społecznych w  zakresie   edukacji   podstawowej”,   numer   projektu POKL.05.04.02-00-D68/11.

W dniach 30.06/01.07.2014r.  wystąpienie na konferencji: „Letnia   szkoła   demokracji:   innowacja   i    zmiana    w    sektorach publicznym   i    prywatnym”    organizowanej   przez   Instytut Politologii  Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dniu 6 grudnia 2014r. na konferencji ogólnopolskiej „Transfer wiedzy” w Opocznie (projekt numer POKL.05.04.02-00-D68/11-00) wygłoszenie referatów pt.:
1.Outsourcing.
2. Zarządzanie organizacją pozarządową prowadzącą szkołę.

W dniach 20-22.03.2019 roku we Wrocławiu, aktywne [THE ACTIVITY OF ORGANISED CRIMINAL GROUPS IN THE ECONOMIC AREA OF THE STATE] uczestnictwo w konferencji międzynarodowej „Security of Central and Eastern Europe countries”, organizowanej przez General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces.

W dniu 14 listopada 2019 roku na II KONFERENCJI NAUKOWEJ pn. „Edukacja w bezpieczeństwie i obronności”, wystąpienie z tematem „Programy prewencyjne minimalizujące ryzyko samobójstw wśród młodzieży”. Organizatorem konferencji była PWSZ im. Prezydent Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem to wydarzenie.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PODZIĘKOWANIA:

• Brązowy Krzyż Zasługi- Warszawa 07.07.2005- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
• Brązową odznaką – „ Za zasługi w pracy penitencjarnej” – Warszawa 4.04.2007 – Minister Sprawiedliwości
• Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej- Warszawa 06.10.2008- Minister SWiA
• Odznaka Honorowa za Wybitne Zasługi dla LOK – Warszawa 26.01.2010- Prezes LOK
• Złoty Medal za Zasługi dla LOK – Warszawa 24.09.2008- Prezes LOK
• Srebrny Medal za Zasługi dla LOK – Warszawa 06.09.2005- Prezes LOK
• Odznaka Honorowa PCK IV stopnia- Warszawa 29.09.2006- Przewodniczący Kapituły
• Medal Arthura Troopa- Prezydent Sekcji Polskiej IPA
• Medal XX- lecia NSZZP- Warszawa 28.04.2010- Prezes Zarządu NSZZP
• Statuetka Fundacji Tarcza „W podziękowaniu za wspólne łamanie blokad, ku ratowaniu rodziny” 2010 rok
• Podziękowanie od burmistrza Muszyny za pomoc w czasie powodzi w 2010 roku
• Podziękowania za współpracę od Biura Ochrony Rządu
• Podziękowania za współpracę od Zarządu Operacji Antyterrorystycznych  Komendy Głównej Policji
• Podziękowania za współpracę od Wojewody Małopolskiego
• Podziękowanie od  Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca za udzieloną pomoc
• Podziękowanie od Dyrektora Centrum Projektów Europejskich Krajowej Instytucji Wspomagającej za udział w pracach  Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Źródło: http://witoldbodziony.pl/kim-jestem/

Prezes 01/09/2013