Telefon: +48 668141111

Jak pomagamy

Jak pomagamy?

Fundacja Tarcza, za swój priorytet i główny cel, obrała sobie pomoc rodzinom w jakich istnieje groźne i wyjątkowo niszczące zjawisko przemocy domowej. Instytucja jaką jest rodzina to pierwotne i podstawowe środowisko, służące prawidłowemu rozwojowi  i socjalizacji człowieka. Dlatego też rodzina jest postrzegana przez nas, jako najbardziej istotny element społeczeństwa, o który warto i należy dbać.

Fundacja Tarcza, wspiera również działania jakie składają się na szeroko pojmowane bezpieczeństwo czy to w domu,w  szkole, pracy czy podczas zabaw. Każdemu z nas grożą niebezpieczeństwa jakie skrywa otoczenie. Nasza Fundacja wspiera działania służb publicznych w trosce o bezpieczne otoczenie i porządek publiczny. Współdziałając z lokalnymi władzami aministracji rządowej, samorządowej i mediami- staramy się propagować i promować zachowania oraz  postawy zachowania rozsądku i bezpieczeństwa a co za tym idzie staramy się zmieniać rzeczywistośc na bardziej bezpieczną.

Jako fundacja staramy się wspierać również organizacje i podmioty działające w sferze oraganizowania kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Świadczymy pomoc w zakresie organizowania i animacji konferencji naukowych, poświęconych szczególnie zjawiskom jakie staramy się minimalizować oraz które mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w społeczeństwie. Uczestnictwo oraz udział naszej fundacji w konferencjach naukowych i sympozjach poświęconych zjawiskom kryminogennym ma na celu nie tyle ukazanie przedmiotowego problemu, co zwrócenie na niego niego uwagii opinii publicznej i zachęcenia do podjęcia publicznej dyskusji.  Zależy nam również na wypracowaniu owocnych rozwiązań, które należy podejmowac w celu jego minimalizacji. Działania te mają na celu integrację środowisk, wypracowanie narzędzi oraz modeli postępowania, które zastosowane w codziennej pracy, okażą się skuteczną bronią w walce ze zjawiskami o podłożu patologicznym.

Nie zapominamy również o tych, których wszelka działalność pokrywa się z celami statutowymi naszej oraganizacji. Finansujemy nagrody i stypendia dla osób, które rzetelnie realizują nasze cele, upowszechniając wiedzę w zakresie zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Tym samym wspieramy zadania jakimi są: popularyzacja tej wiedzy oraz polityka informacyjna, zmierzająca do propagowania wiedzy  na temat bezpieczeństwa i walki ze zjawiskami patogennymi.

KOMUNIKAT:
DZIAŁALNOŚĆ DORADCZO INFORMACYJNA FUNDACJI TARCZA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

W związku ze zgłaszaniem się coraz większej ilości osób do Fundacji Tarcza, które stały się ofiarami różnego rodzaju przestępstw, a ich sprawy prowadzą organy procesowe, uruchomiliśmy dodatkową działalność fundacji. Osoby pokrzywdzone nie wiedzą jak poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, nie znają swoich praw i obowiązków. Zwracają się do nas, aby dowiedzieć się czego mogą się spodziewać w prowadzonych wobec nich czynnościach organów ścigania. Wobec powyższego, oprócz bezpośrednich z pokrzywdzonymi spotkań o charakterze informacyjno- doradczym, poniżej zamieszczamy podstawowe informacje w tym zakresie.

Osoby pokrzywdzone mogą się również umawiać na indywidualne, anonimowe spotkania z członkami fundacji pod numerem fax/telefon: +48 668141111 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00), bądź pod adresem e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl

Podstawowym aktem prawnym w Polsce jest konstytucja, która zawiera katalog praw i wolności człowieka. Wśród wolności i praw człowieka Konstytucja jako pierwszą zasadę ogólną wymienia prawo do poszanowania godności, która jest nienaruszalna, a jej ochrona i poszanowanie jest obowiązkiem władz publicznych.

Obowiązkiem organów procesowych jest ochrona godności pokrzywdzonego. Sytuacja procesowa pokrzywdzonego zależy od rodzaju przestępstwa, zależy od trybów ścigania. W systemie polskim mamy dwa TRYBY ŚCIGANIA:

– z urzędu, czyli z oskarżenia publicznego, gdzie organ ścigania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  ma obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania , odstępstwem od tej zasady jest przedawnienie ścigania danego przestępstwa,

– z oskarżenia prywatnego (tryb prywatnoskargowy), gdzie sam pokrzywdzony jest wnoszącym i popierającym oskarżenie, a oskarżyciel publiczny jeśli oceni, że wymaga tego interes społeczny, może wszcząć lub przyłączyć się do wszczętego postępowania.

Pokrzywdzony w sprawach publicznoskargowych ma prawo do uzyskania informacji od organu procesowego prowadzącego postępowanie o obowiązkach ale i również przysługujących uprawnieniach w toku postepowania karnego. Przepis art. 16 kodeksu postępowania karnego ogranicza obowiązek organu procesowego  do udzielenia informacji o obowiązkach i prawach osoby pokrzywdzonej w toku postępowania karnego. W tym miejscu odpowiadając na Państwa pytania potwierdzamy możliwość korzystania pokrzywdzonego z pomocy organizacji ( fundacja, stowarzyszenie)  wspierania ofiar przestępstw, ale i również możliwość ubiegania się o uzyskanie kompensaty państwowej.

Pokrzywdzony- druk z uprawnieniami, który otrzymuje potwierdza swoim podpisem. Odpowiadając również na Państwa pytanie informujemy,  że druk z uprawnieniami ma otrzymać na piśmie przed pierwszym przesłuchaniem.

Kolejnym trybem ścigania są wnioskowe przestępstwa publicznoskargowe, gdzie dopiero pokrzywdzony we wniosku wyraża swoje żądanie podjęcia postępowania karnego. Nie złożenie takiego wniosku może świadczyć o tym, że pokrzywdzony nie chce aby sprawcy byli ścigani. Jeżeli pokrzywdzony złoży wniosek o ściganie to sprawa za zgodą organu procesowego jest prowadzona. Tutaj również udzielając odpowiedzi na Państwa pytania chcemy zwrócić uwagę na to, iż organ procesowy jest zobowiązany do ścigania wszystkich osób związanych z przestępstwem, oraz organ jest zobowiązany uprzedzić o tym pokrzywdzonego. Oczywiście mamy tutaj wyjątek, w której ścigana osoba miałaby być osobą najbliższą dla pokrzywdzonego, a wtedy pokrzywdzony jeśli chce ścigania tej osoby, powinien złożyć odrębny wniosek o ściganie. Należy tutaj również zwrócić uwagę, że wśród przestępstw ściganych na wniosek wyróżniamy dwie kategorie:

– przestępstwa ścigane na wniosek zawsze,
– przestępstwa ścigane z urzędu, a na wniosek tylko w stosunku do osób najbliższych dla pokrzywdzonego.

Do przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego w przypadku osób najbliższych zaliczamy m.in. następujące czyny:

– kradzież,
– kradzież z włamaniem

Zawsze ściganymi na wniosek są m.in. następujące czyny:

– wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta,
– bezprawne uzyskanie informacji przeznaczonej dla innej osoby.

Pokrzywdzony ma prawo swobodnej wypowiedzi na temat przestępstwa oraz jego okoliczności, dopiero potem odpowiada na zadawane pytania organu procesowego, którego obowiązkiem jest dbanie o to aby nie zadawać pokrzywdzonemu pytania naruszające jego godność.

Po tym wprowadzeniu  i udzieleniu ogólnych informacji na zadawane przez Państwa pytania, chcielibyśmy w paru zdaniach udzielić odpowiedzi na ile organizacja pozarządowa, jakim jest fundacja czy też stowarzyszenie może udzielić wsparcia pokrzywdzonemu. Ustawodawca w postępowaniu karnym nie przewidział aby pokrzywdzony mógł być wspierany przez przedstawiciela organizacji pozarządowej, organizacji która w swoim statucie ma zakres niesienia

pomocy ofiarom przestępstw. Obowiązujące przepisy dopuszczają jedynie udział przedstawiciela organizacji pozarządowej na etapie postępowania sądowego i jest uzależniony od oceny sądu, oraz oczywiście od tego czy sam zainteresowany sobie tego życzy.

Fundacja Tarcza jest orędownikiem wprowadzenia zmian w tym zakresie, ponieważ wg. nas organy procesowe zawsze powinny przystawać na to aby pokrzywdzony  mógł korzystać ze wsparcia tych organizacji pozarządowych, których darzy zaufaniem i tych które mają doświadczenie w tym zakresie, szczególnie w zakresie wiktymizacji wtórnej.

Kolejnym tematem, poruszanym przez Państwo jest ubieganie się o świadczenia  tytułem rekompensaty za krzywdy i szkody wynikające z przestępstwa. Polski system prawny daje możliwość dochodzenia przez pokrzywdzonego  roszczeń wynikających z przestępstwa. Chcemy Państwu zwrócić uwagę na prawo do ubiegania się o kompensatę państwową. Na mocy tej ustawy kompensacyjnej ofiary przestępstw umyślnych popełnionych z użyciem przemocy ale i również osoby najbliższe dla ofiar, które poniosły śmierć w wyniku tych przestępstw, pod pewnymi warunkami mogą ubiegać się od państwa uzyskanie kompensaty, tj. pieniężnego świadczenia z tytułu doznanych określonych przestępstw. Do przestępstw tych zaliczamy m.in.: zabójstwo, zgwałcenie, napad rabunkowy, pobicie ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.  Przestępstwo musi być znane organom ścigania a osoba uprawniona nie dostała kompensaty z innego źródła. Warunkiem jest również to, że sprawcy lub sprawca nie zostali wykryci albo są niewypłacalni, a ofiara nie była ubezpieczona.

Maksymalna wysokość kompensaty  jaką może uzyskać ofiara wynosi 12 000 zł, przy czym kwota ta może pokrywać tylko i wyłącznie udokumentowane koszty takie jak m.in.: koszty leczenia, koszty utrzymania, koszty pogrzebu.

Tematem pojawiającym się w pytaniach do fundacji jest  ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Problematyka naprawiania szkód  wyrządzonych obywatelom jest obecnie w mediach jedną z najbardziej wrażliwych spraw, budzących duży niepokój społeczny, tym bardziej jak pada pytanie kto ma szkodę naprawić?.

Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za zaniechanie lub działania, które doprowadziły do rażącego naruszenia prawa. Odpowiedzialność ta jest ograniczona rozmiarami szkody, która jest równa odszkodowaniu  już wypłaconemu. Szkoda która powstaje musi być wynikiem działania lub zaniechania funkcjonariusza w związku z prowadzeniem sprawy rozstrzyganej w drodze postanowienia lub decyzji.

Oprócz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, przepisy kodeksu karnego  przewidują odpowiedzialność o charakterze karnym. M.in w art.231 k.k. przewiduje przestępstwo urzędnicze, które polega na nadużyciu uprawnień lub przekroczeniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Funkcjonariusz, który przekracza swoje uprawnienia lub niedopełnia obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a gdy działa w celu osiągnięcia korzyści materialnej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.